บุคลากร

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

ครู ชำนาญการพิเศษ

ครู ชำนาญการ

ครู ชำนาญการพิเศษ

ครู ชำนาญการพิเศษ

ครู ชำนาญการพิเศษ

ครู ชำนาญการพิเศษ

ครู ชำนาญการพิเศษ

ครู ชำนาญการ

ครู ชำนาญการ

ครู ชำนาญการ

ครู ชำนาญการ

ครู ชำนาญการ

ครู ผู้ช่วย

ครู ผู้ช่วย

ครู ผู้ช่วย

พนักงานงานราชการ

นายไพฑูรย์ เกตุศรีแก้ว

นางสาวจริงใจ คุ้มวงศ์

นางสาวเสาวรีย์ สิทธิวงศ์

นายจิรวัฒน์ รัตนอาภรณ์

นางปาริชาติ แก้วกันยา

นางสิรียากร ตั้งสอนบุญ

นางสุภารัตน์ ศรีสมบัติ

นางสาวสายสุดา ชาติศรี

นายนราธร ซุยกระเดื่อง

นางวจี มวยคำอ้าย

นางสุภาวดี ชุมภูแก้ว

นางสาวลำไพร หาญพระจันทร์

นางสาวณัฏฐนันท์ กิตติศักดิ์กาษี

นางสาวอภิญญา เจือจันทร์

นางสาวณัฐนรี หาญสงคราม

นายนัฐวุฒิ มาตบัณดิษฐ

นายสมเจตน์ โพธิ์ทอง