อบรมสัมนาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๕

Post date: May 4, 2012 5:02:11 AM

มูลนิธิไทยรัฐร่วมกับสมาคมผู้บริหารและสมาคมครรูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรมสัมนาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๕ เรื่อง ขับเคลื่อนคุณภาพไทยรัฐวิทยา ด้วยการพัฒานวัตกรรม ในวันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น