ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป

1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๙(บ้านคำน้อย) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ถนน ชัยภูมิ – หนองบัวแดง ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ 36000 โทรศัพท์ 044890392 e-mail Kroodong@hotmail.com website http://tr19.chaiyaphum1.com

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๑

2. เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3. มีเขตพื้นที่บริการ 1หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคำน้อย

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอน 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา มีพื้นที่ทั้งหมด 200 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูแลนคา เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐ เดิมชื่อโรงเรียนบ้านคำน้อย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐได้รับโรงเรียนไว้ในโครงการเพื่อพัฒนาชนบทในความอนุเคราะห์ของมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ(ปัจจุบันคือมูลนิธิไทยรัฐ) โดยมีชื่อใหม่ว่า

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙(บ้านคำน้อย) อักษรย่อ ทร.๑๙

สีประจำโรงเรียน คือ เขียว – ขาว

คติพจน์โรงเรียน “ อุฎาฐาตา วินทเตธนฺ”

คำขวัญของโรงเรียน “ อนามัยดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนางาน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๙(บ้านคำน้อย) มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

รู้สำนึกแห่งความเป็นไทย ดำรงตนอยู่ในสังคมด้วยคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้เทคโนโลยีเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขได้เต็มตามศักยภาพ

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้แก่เด็กในเขตบริการอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติอย่างมีคุณภาพ

2. บริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. บริหารงานตามโครงสร้าง องค์กร บริหารสถานศึกษาตามขอบข่ายภารกิจทั้ง 4 ด้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป

5. ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชน และโรงเรียน

ยุทธศาสตร์(Strategy)

คือสิ่งที่สถานศึกษาทำเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๙(บ้านคำน้อย) จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการพัฒนาจัดการศึกษาเพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้โดยร่วมกันกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพด้านการบริหารและจัดการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย/เป้าประสงค์(Corporate Objectives)

มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง