กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

Post date: Jul 26, 2018 6:43:51 PM

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ ( บ้านคำน้อย ) นำโดย นายไพฑูรย์ เกตุศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กและชาวบ้านบ้านคำน้อย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่มีมายาวนาน

การแห่เทียนพรรษา วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบัญญัติ ให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษา เป็นเวลา 3 เดือนในฤดูฝน เพื่อไม่ให้พระสงฆ์ ไปเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวบ้านให้ได้รับความเสียหาย ในวันเข้าพรรษามีประเพณีที่สำคัญ 2 ประเพณี ได้แก่ ประเพณีแห่เทียนพรรษาและประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝน ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานั้น เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่าง ๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน การแห่เทียนเป็นประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธา ความสามัคคีของชุมชนและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่ต่อไป แม้ว่าปัจจุบันจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นการซื้อเทียนพรรษาสำเร็จรูป หรือการถวายหลอดฟลูออเรสเซนต์แทน แต่ถ้าทุกคนช่วยกันสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ ประเพณีการหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษาก็จะเป็นประเพณีอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป