กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน

Post date: May 4, 2012 4:34:44 AM

กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน สสค. เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชมมีนิสัยรักการอ่านให้มากขึ้น