กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์กับชุมชน

Post date: May 4, 2012 4:14:34 AM

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์กับชุมชน โดยทางโรงเรียนจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่อุทยานภูแลนคา ร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน