บุคลากร

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

นายไพฑูรย์ เกตุศรีแก้ว
   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจริงใจ คุ้มวงศ์
   ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสาวรีย์ สิทธิวงศ์
   ครู ชำนาญการ

นายจิรวัฒน์ รัตนอาภรณ์
   ครู ชำนาญการพิเศษ

นางปาริชาติ แก้วกันยา
   ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสิรียากร ตั้งสอนบุญ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุภารัตน์ ศรีสมบัติ    ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสายสุดา ชาติศรี
   ครู ชำนาญการพิเศษ

นายนราธร ซุยกระเดื่อง
   ครู ชำนาญการ

นางวจี มวยคำอ้าย
   ครู ชำนาญการ
 
 นางสุภาวดี ชุมภูแก้ว   ครู ชำนาญการ
 
นางสาวลำไพร หาญพระจันทร์   ครู ชำนาญการ 
 
นางสาวณัฏฐนันท์ กิตติศักดิ์กาษี    ครู ชำนาญการ 
 
นางสาวอภิญญา เจือจันทร์   ครู ผู้ช่วย 
 
นางสาวณัฐนรี หาญสงคราม   ครู ผู้ช่วย 
 
นายนัฐวุฒิ มาตบัณดิษฐ    ครู ผู้ช่วย 

นายสมเจตน์ โพธิ์ทอง
  พนักงานงานราชการ