ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป

     1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๙(บ้านคำน้อย)  ตั้งอยู่  หมู่ที่  5    ถนน  ชัยภูมิ   หนองบัวแดง  ตำบลห้วยต้อน  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

      รหัสไปรษณีย์  36000  โทรศัพท์  044890392   e-mail   Kroodong@hotmail.com   website   http://tr19.chaiyaphum1.com

      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๑ 

      2. เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

      3. มีเขตพื้นที่บริการ 1หมู่บ้าน ได้แก่   บ้านคำน้อย


 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

        โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย)  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ตำบลห้วยต้อน  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอน  3  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  มีพื้นที่ทั้งหมด  200  ไร่  3  งาน  45  ตารางวา  ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูแลนคา เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐ เดิมชื่อโรงเรียนบ้านคำน้อย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐได้รับโรงเรียนไว้ในโครงการเพื่อพัฒนาชนบทในความอนุเคราะห์ของมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ(ปัจจุบันคือมูลนิธิไทยรัฐ) โดยมีชื่อใหม่ว่า
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙(บ้านคำน้อย) อักษรย่อ ทร.๑๙

                                สีประจำโรงเรียน  คือ  เขียว – ขาว

                                คติพจน์โรงเรียน “ อุฎาฐาตา วินทเตธนฺ”

                                คำขวัญของโรงเรียน “ อนามัยดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนางาน”


วิสัยทัศน์ (Vision)

         โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๙(บ้านคำน้อย) มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
รู้สำนึกแห่งความเป็นไทย ดำรงตนอยู่ในสังคมด้วยคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้เทคโนโลยีเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขได้เต็มตามศักยภาพ

พันธกิจ (Mission)
           1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้แก่เด็กในเขตบริการอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติอย่างมีคุณภาพ
           2. บริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
           3.
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           4.
บริหารงานตามโครงสร้าง องค์กร บริหารสถานศึกษาตามขอบข่ายภารกิจทั้ง 4 ด้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป

           5. 
ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชน และโรงเรียน

ยุทธศาสตร์(Strategy)

                คือสิ่งที่สถานศึกษาทำเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๙(บ้านคำน้อย) จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการพัฒนาจัดการศึกษาเพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้โดยร่วมกันกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญดังนี้

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียน

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพด้านการบริหารและจัดการศึกษา

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

 เป้าหมาย/เป้าประสงค์(Corporate Objectives)

                มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง