ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย)  หมู่ ๕  ต.ห้วยต้อน  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  ๓๖๐๐๐